Thông tin Khách hàng

Thông Tin Cá Nhân bạn cung cấp cho CapitaLand Limited (“CapitaLand”) trong mẫu này (“Thông Tin Cá Nhân”) sẽ được xử lý, thu thập, sử dụng và công bố bởi CapitaLand, cũng như, dưới chỉ định của CapitaLand, bởi các bên thuộc tập đoàn và công ty con (“Tập Đoàn”), đối tác và các bên cung cấp dịch vụ được uỷ quyền bởi Tập Đoàn, chiếu theo luật lệ bảo mật thông tin. 

Thông Tin Cá Nhân sẽ được xử lý, thu thập, sử dụng và công bố bởi Tập Đoàn cho mục đích rà soát, phát triển, cải thiện, quản lý sản phẩm và dịch vụ cung cấp nhằm nâng cao chất lượng, phân tích nhu cầu khách hàng, khảo sát thị trường và phân tích dữ liệu, cũng như các mục đích khác thông báo cho bạn theo Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Của CapitaLand (“Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu”) (vào liên kết này) (“Mục Đích”).

Nhiều thông tin hơn cung cấp cho bạn, bạn phải đọc kỹ chính sách Thông Tin Cá Nhân và lưu giữ thông tin được đưa ra trong Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu. Bạn có quyền từ chối cung cấp thông tin vào bất cứ lúc nào bằng việc liên hệ với Các Chuyên Viên Bảo Vệ Dữ Liệu, với chi tiết liên hệ đã đề cập trong Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu.

 

Bằng cách chọn hộp này, tôi đồng ý với việc xử lý, thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của tôi cho các Mục đích được nêu trong biểu mẫu này và trong các điều kiện được quy định trong biểu mẫu này và Chính sách bảo vệ dữ liệu của CapitaLand.

Thông tin

Trụ sở chính

Hotline: 1800 9289

Địa chỉ: Số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: leasing.capitalplace@capitaland.com